ΠΡΟΣΛΗΨΗ 100 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε

 Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα προσλάβει εκατό (100) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ Πληροφορικής – ειδικότητα S/W 25 θέσεις
ΠΕ Πληροφορικής – ειδικότητα Η/W 3 θέσεις
ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών 2 θέσεις
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 10 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – ειδικότητα S/W 15 θέσεις
ΤΕ Πληροφορικής – ειδικότητα Η/W 5 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ – ειδικότητα Προγραμματιστών 10 θέσεις
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ – ειδικότητα Χειριστών Η/Υ 10 θέσεις
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 14 θέσεις
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 2 θέσεις
ΥΕ Επιμελητών – Φυλάκων 3 θέσεις
ΥΕ Κλητήρων 1 θέση

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 , μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λαγουμιτζή 40 & Λεωφ. Συγγρού, τ.κ. 117 45 Ν. Κόσμος- Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., υπόψιν κ. Μ. Παπουτσή, (τηλ.επικοινωνίας: 213 2168201).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 26/7/2011 έως και 4/8/2011. Αναλυτικά τα έντυπα και ολόκληρη η προκήρυξη δίνονται στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. και στο www.idika.gr.