ΜΟΛΙΣ 52,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2011


Σε μόλις 634 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κεφάλαια που εισέρευσαν το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011 στην Ελλάδα για οι άμεσες επενδύσεις. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν στο επτάμηνο καθαρή εκροή ύψους 656 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής...
εισροής 679 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Ειδικότερα, η καθαρή εκροή κεφαλαίων κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή εισροή κεφαλαίων μη κατοίκων για άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθε σε 634 εκατ. ευρώ, κάτι που αναλύεται σε 52,8 εκατ. ευρώ σε μηναία βάση.

Τον Ιούλιο του 2011 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή 457 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 392 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με την εξαγορά του 10% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ από τη Deutsche Telekom (Γερμανία).

Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εκροή 407 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εκροή 350 εκατ. ευρώ για την προικοδότηση από την Eurobank της θυγατρικής της EFG Eurobank Ergasias S.A. Spolka Akcyjna Oddzial w Polsce (Πολωνία).

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2011 καθαρή εκροή ύψους 9,4 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 6,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Συγκεκριμένα καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων κυρίως λόγω μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 14,7 δισ. ευρώ και δευτερευόντως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε παράγωγα εξωτερικού κατά 623 εκατ. ευρώ και της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 131 εκατ. ευρώ.

Οι εξελίξεις αυτές αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από τη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού κατά 5,9 δισ. ευρώ και τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 76 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των «λοιπών» επενδύσεων η καθαρή εισροή ύψους 24,5 δισ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 21,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο επτάμηνο του 2010) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 31,6 δισεκ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του τομέα της γενικής κυβερνήσεως ανήλθε σε 32,1 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος ακαθάριστος δανεισμός βάσει του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε σε 33,4 δισ. ευρώ. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos του εξωτερικού κατά 3,4 δισ. ευρώ καθώς και από τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα επίσης κατά 3,4 δισ. ευρώ (εκροή).

Στο τέλος Ιουλίου 2011 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 4,75 δισ. ευρώ.