Δωρεάν στο διαδίκτυο όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Διαθέσιμα δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, τόσο για ανάγνωση όσο και για αποθήκευση και εκτύπωση, είναι πλέον τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 3861/2010 για το πρόγραμμα Διαύγει@ (ΦΕΚ 112/13.7.2010, Τεύχος Α').