Η ΕΕ κυρώνει τη σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Μετά την επίσημη κύρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη μέρος της πρώτης συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα – της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Στόχος της σύμβασης είναι να διασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων τους σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες. Πρόκειται για την πρώτη συνολική συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κυρώνεται από το την ΕΕ ως σύνολο. Επίσης, υπεγράφη και από τα 27 κράτη μέλη και κυρώθηκε από 16 από αυτά. Η ΕΕ καθίσταται το 97ο μέρος αυτής της συνθήκης. Η σύμβαση καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία και τη κατοχύρωση ενός πλήρους φάσματος αστικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία. Αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δέσμευση της ΕΕ να οικοδομήσει ως το 2020 μία Ευρώπη απαλλαγμένη από εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία που υπολογίζονται σε 80 εκατομμύρια στην ΕΕ, όπως καθορίστηκε στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναπηρία (IP/10/1505).
«Το νέο έτος ξεκινά ως ένα ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά η ΕΕ καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος μιας διεθνούς συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βελγική προεδρία για την εξαιρετική συνεργασία της, η οποία επέτρεψε την ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη. «Η σύμβαση των ΗΕ προωθεί και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία. Το Νοέμβριο, η Επιτροπή παρουσίασε μία στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία για τα επόμενα δέκα έτη: συγκεκριμένα μέτρα με συγκεκριμένη προθεσμία για την εφαρμογή της σύμβασης των ΗΕ. Καλώ σήμερα όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Αποτελεί συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία δεν αντιμετωπίζουν πρόσθετα εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή».Η ΕΕ υπέγραψε τη σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία την πρώτη μέρα που άνοιξε για υπογραφή, στις 30 Μαρτίου 2007 (IP/07/446). Έκτοτε, υπεγράφη και από τα 27 κράτη της ΕΕ και από 120 κράτη ανά τον κόσμο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κυρώσεως, η ΕΕ ως σύνολο είναι τώρα η πρώτη διεθνής οργάνωση που κατέστη επίσημο μέρος της σύμβασης (όπως και τα 16 κράτη μέλη της ΕΕ).Η σύμβαση δεσμεύει τα μέρη να διασφαλίσουν ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες (MEMO/10/198). Για την ΕΕ, τούτο σημαίνει ότι διασφαλίζεται ότι το σύνολο της νομοθεσίας, των πολιτικών και των προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ συμμορφώνεται με τις διατάξεις της σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Οι χώρες που κύρωσαν τη συνθήκη, όπως και τα κράτη μέλη της ΕΕ, πρέπει να λάβουν μέτρα στους ακόλουθους τομείς: πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τις μεταφορές, στα έργα υποδομών καθώς και στα δημόσια κτίρια, χορήγηση του δικαιώματος ψήφου, βελτίωση της πολιτικής συμμετοχής και διασφάλιση της πλήρους νομικής ικανότητας για όλα τα άτομα με αναπηρία.Τα μέρη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση πρέπει να ενημερώνουν περιοδικά την επιτροπή των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της σύμβασης. Η επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα υπογραμμίζει τυχόν ελλείψεις στην εφαρμογή της σύμβασης και θα προβαίνει σε κατάλληλες συστάσεις.Στόχος της στρατηγικής της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία για την περίοδο 2010-2020 είναι να παράσχει στα άτομα με αναπηρία τα μέσα για να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες και να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Επίσης, έχει ως στόχο να βοηθήσει στην εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης στην πράξη, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η στρατηγική αυτή συμπληρώνει και στηρίζει τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη, τα οποία φέρουν και την κύρια ευθύνη σε αυτόν τον τομέα πολιτικής.ΙστορικόΈνας στους έξι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 80 εκατομμύρια – έχει μία αναπηρία, από ήπια έως σοβαρή. Το ένα τρίτο και πλέον των ατόμων άνω των 75 ετών εμφανίζουν αναπηρία που περιορίζει σε κάποιο βαθμό τις δραστηριότητές τους. Και αν λάβουμε υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού, τα αριθμητικά στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν. Πολύ συχνά, τα περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή, λόγω φυσικών ή άλλων φραγμών καθώς και λόγω διακρίσεων.Περισσότερες πληροφορίες- Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία: http://www.un.org/disabilities- Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm- Αρχική σελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου της Επιτροπής αρμόδιας για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm