Οι μισθοί του Περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας

Αρκετά υψηλοί είναι και οι μισθοί των αιρετών στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, στην Περιφέρεια. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος του «Καλλικράτη», για την Περιφέρεια ισχύουν τα παρακάτω:


-Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια.

- Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα επιδόματα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

- Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπολογίζονται στις 6.000 ευρώ, οι μισθοί για τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου διαμορφώνονται ως εξής:

-Περιφερειάρχης: 6.000 ευρώ

-Αντιπεριφερειάρχης: 4.500 ευρώ

-Πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου: 4.500 ευρώ

Αξίζει να αναφερθεί ότι στους παραπάνω μισθούς προστίθενται και άλλες χρηματικές παροχές όπως έξοδα παράστασης, οδοιπορικά έξοδα, τηλεφωνικές ατέλειες κλπ. Διευκρινίζεται πάντως ότι πλέον ο μισθός τους εντάσσεται στην ενιαία φορολογική κλίμακα με εφορία που φτάνει στο 40% ενώ απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιονδήποτε άλλο μισθό δημοσίου ή σύνταξη.