ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 30 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αυστηρές προϋποθέσεις θα συνοδεύουν τη χορήγηση των νέων εγγυήσεων του Δημοσίου ύψους 30 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της τραπεζικής ρευστότητας. Σύμφωνα με ανώτατες τραπεζικές πηγές, οι διοικήσεις των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τον Μάιο αναλυτικές εκθέσεις στην...


Τράπεζα της Ελλάδος όπου θα περιγράφουν μεσοπρόθεσμα σχέδια για την ενίσχυση της χρηματοδότησης τους από άλλες πηγές πέραν του ευρωσυστήματος.Στα σχέδια των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνονται δράσεις όπως η πώληση αξιόλογων στοιχείων του ενεργητικού (όπως οι θυγατρικές), αλλά και πρωτοβουλίες σχετικές με την μείωση του λειτουργικού και του μισθολογικού κόστους.

Στόχος της τρόικα είναι η προετοιμασία του τραπεζικού συστήματος ενόψει της σταδιακής απόσυρσης των μέτρων διευκόλυνσης ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα τέλη Ιουνίου.

Η πρόσθετη ρευστότητα θα λειτουργήσει και ως μαξιλάρι ασφαλείας σε πιθανή υποβάθμιση των καλυμμένων ομολογιών και των τιτλοποιούμενων δανείων των τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο κείμενο του Επικαιροποιημένου Μνημονίου θα γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην διάθεση συμμετοχών της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε Τουρκία και Πολωνία και θα απευθύνεται και στα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα η προτροπή για υιοθέτηση της ίδιας τακτικής.

Ειδικά οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ έχουν επισημάνει στις επαφές τους με στελέχη ελληνικών τραπεζών πως η πώληση θυγατρικών εκτός Ελλάδος είναι η πλέον ανώδυνη λύση.

Αναφορικά με τον περιορισμό του μισθολογικού κόστους στις τράπεζες, η τρόικα εντάσσει το μέτρο στον ευρύτερο σχεδιασμό για την προώθηση των επιχειρησιακών συμβάσεων.

Έτσι, εάν δεν υπάρξουν πρωτοβουλίες από τις διοικήσεις των ιδρυμάτων μέχρι τον Ιούνιο τότε θα νομοθετηθούν μονομερώς οι αλλαγές αυτές, καταργώντας ουσιαστικά τον κανονισμό λειτουργίας των τραπεζών.

Πάντως, οι τράπεζες θα μπορούν με την σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος να έχουν πρόσβαση στο πακέτο των εγγυήσεων των 30 δισ. ευρώ και νωρίτερα από τον Ιούνιο.

Πώς λειτουργούν οι εγγυήσεις

Τα ομόλογα που εκδίδουν οι τράπεζες με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου δεν είναι εκδόσεις που απευθύνονται στις αγορές, αλλά χρησιμοποιούνται απευθείας ως ενέχυρο για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο 1%.

Στη λειτουργία τους ομοιάζουν με εγγυητική επιστολή και δεν αποτυπώνονται στους ισολογισμούς των ιδρυμάτων.

Απλώς πρέπει να εγγράφονται σε κάποιες αγορές για λόγους δημοσιότητας (Λονδίνο, Λουξεμβούργο, κ.ά.). Στη λήξη η τράπεζα επιστρέφει το πόσο που δανείσθηκε στην ΕΚΤ συν τον τόκο.