ΣΤΑ 340 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Σε 340 δισ. ευρώ ανερχόταν το δημόσιο χρέος στα τέλη Δεκεμβρίου 2010, έναντι 336 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2010. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στα τέλη του έτους ανήρχοντο σε 7,1 δισ. ευρώ...


Από το σύνολο του δημοσίου χρέους το 70,7% αφορούσε σε δάνεια σταθερού επιτοκίου και το 29,3% σε δάνεια κυμαινομένου επιτοκίου. Το 84% του χρέους ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου διαπραγματεύσιμο, έναντι 16% που δεν διαπραγματευόταν. Από τα 340 δισ. ευρώ του χρέους το 98,2% αφορά σε δανεισμό σε ευρώ και μόλις το 1,8% σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ. Το ύψος των εγγυημένων δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο ανήλθε σε 25,8 δισ. ευρώ.

Το δημόσιο χρέος αναλύεται ως εξής :

Ομόλογα και Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 285,7 δισ. ευρώ.

Ομόλογα στην αγορά εσωτερικού 256,4 δισ. ευρώ.

Ομόλογα στις αγορές εξωτερικού 19,1 δισ. ευρώ.

Τιτλοποιήσεις στο εξωτερικό 695,12 εκατ. ευρώ.

Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 9,4 δισ. ευρώ.

Δάνεια 54,5 δισ. ευρώ.

Δάνεια Τράπεζας Ελλάδος 6,1 δισ. ευρώ.

Δάνεια λοιπά εσωτερικού 3,2 δισ. ευρώ.

Δάνεια ειδικά και διακρατικά 6,4 δισ. ευρώ.

Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης 31,8 δισ. ευρώ.

Δάνεια λοιπά εξωτερικού 6,9 δισ. ευρώ.

Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του δημοσίου χρέους ανέρχεται στα 7,14 έτη. Συγκεκριμένα, από το συνολικό ποσό των 340 δισ. ευρώ βραχυπρόθεσμο χρέος (μέχρι 1 έτος) είναι 40,4 δισ. ευρώ ή το 11,9%, το μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) ανέρχεται σε 144,9 δισ. ευρώ ή στο 42,6% του συνόλου και το μακροπρόθεσμο χρέος (άνω των 5 ετών) ανέρχεται σε 154,8 δισ. ευρώ ή στο 45,5% του συνόλου.