ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΣΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι επενδυτικοί περιορισμοί στις αποκαλούμενες «στρατηγικές επιχειρήσεις» στην Ελλάδα επιβάλλουν δυσανάλογα ανώτατα όρια στην ικανότητα κάποιου να αποκτήσει μετοχές πέρα από ένα ορισμένο επίπεδο...


Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, το Νοέμβριο 2008 έστειλε στην Ελλάδα «αιτιολογημένη γνώμη» καλώντας την να συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο. «Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές ούτε κατήργησαν, ούτε τροποποίησαν τον αμφισβητούμενο νόμο».Επίσης, σύμφωνα με την Κομισιόν, το 2009 θεσπίστηκαν στην ελληνική νομοθεσία δύο μηχανισμοί αδειοδότησης, που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ικανότητα κάποιου να αποκτά μετοχές με δικαίωμα ψήφου σε ποσοστό άνω του 20% και να λαμβάνει αποφάσεις στις αποκαλούμενες «στρατηγικές επιχειρήσεις». Οι διατάξεις του νόμου ορίζουν ότι μόνο το Δημόσιο μπορεί να υπερβεί το όριο αυτό, εκτός εάν έχει χορηγηθεί προηγουμένως έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι και τα δύο συστήματα αδειοδότησης επιβάλλουν δυσανάλογους περιορισμούς σε δυνητικούς επενδυτές και παρεμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων.

«Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης νομοθεσίας» υπογραμμίζει η Κομισιόν, «οι επενδυτές στερούνται ασφάλειας δικαίου και έτσι μπορεί να παρεμποδιστούν και να αποτραπούν από το να επενδύουν σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα μπορούσαν αργότερα να χαρακτηριστούν από τις ελληνικές αρχές ως στρατηγικής σημασίας.

Επιπλέον, μπορεί οι ελληνικές αρχές να εμποδίσουν «στρατηγικές επιχειρήσεις» να υλοποιήσουν σημαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τους μετόχους τους. Εφόσον δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια για τον τρόπο εφαρμογής των μηχανισμών ή για τις εταιρείες στις οποίες εφαρμόζονται, η νομοθεσία συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό έλλειψη ασφάλειας δικαίου και υπέρμετρη διακριτική ευχέρεια για τις ελληνικές αρχές».