ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ...

Ρεπορτάζ : Γιώργος Φιντικάκης

(από ΤΑ ΝΕΑ)

Ενας στους δύο συνεταιρισµούς που βρίσκονται σήµερα – έστω και στα χαρτιά – σε λειτουργία, αναµένεται ότι θα έχει βάλει λουκέτο µέχρι το τέλος του έτους, αφού µε βάση το νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν θα µπορέσει να...

χαρακτηριστεί ενεργός και υποχρεωτικά θα κατεβάσει ρολά. Βασική ιδέα του νοµοσχεδίου που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συµβούλιο, είναι το ξεκαθάρισµα της ήρας από το στάρι στους 5.648 συνεταιρισµούς που εµφανίζονται πανελλαδικά να λειτουργούν, καθώς υποχρεώνει τουςµη ενεργούς να συγχωνευτούν µέχρι το τέλος του 2011 µε άλλους υγιείς, διαφορετικά τους οδηγεί σε αναγκαστική εκκαθάριση.Εναν δρόµο που εκτιµάται ότι θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν πάνω από 2.000 αγροτικές ενώσεις, που δεν αποτελούν παρά απλές «σφραγίδες», δηλαδή έχουν ένα υποτυπώδη ή µηδενικό τζίρο και ελάχιστα µέλη. Ταυτόχρονα, για να αποφευχθούν οι πληγές του παρελθόντος (υπερχρεωµένοι συνεταιρισµοί που σώθηκαν χάρη σε αλλεπάλληλες ρυθµίσεις από την Αγροτική Τράπεζα)προβλέπεται ότι για τη δηµιουργία ενός συνεταιρισµού θα απαιτείται πλέον ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Τίθενται δηλαδή πολύ υψηλά στάνταρ, αφού από τους 1.000 (εκ των 5.648) που θεωρείται ότι κάνουν έστω κάποιον τζίρο, τέτοιου ύψους κεφάλαιο δεν έχουν παρά περίπου οι... 300. Ακόµη, θεσπίζεται η συµβολαιακή γεωργία, που ενδεχοµένως να λύσει αρκετά προβλήµατα στο µέλλον όσον αφορά την απορρόφηση της αγροτικής παραγωγής, ενώ δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας δύο δηµοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων ανά περιφέρεια.τα ςημέια «κλέιδια» του νέου νόµου είναι τα εξής:n Καταχώριση σεειδικό µητρώο: δηµιουργείται µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, όπου θα καταχωριστούν υποχρεωτικά όλες οι αγροτικές οργανώσεις, οι συνεταιρισµοί, οι οµάδες παραγωγών (που παράγουν οµοειδή προϊόντα σε επίπεδο περιφέρειας) και οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις.n ∆ιάκριση των συνεταιρισµών σε ενεργούς και µη ενεργούς: αφού καταχωριστούν στο µητρώο, οι συνεταιρισµοί θα αξιολογούνται µε µια σειρά από οικονοµικά κριτήρια (ισολογισµοί, ληξιπρόθεσµα χρέη κ.λπ.) σε ενεργούς και µη ενεργούς. Η αξιολόγησή τους θα γίνεταιετησίως, σύµφωνα µε τις τακτικές δηλώσεις που θα υποβάλλουν.ΑΝΑΓΚΑςτικη έκκαθαριςη.

Η πρώτη εγγραφή στο µητρώο θα γίνει µε αίτηση που µπορεί να υποβάλει ο συνεταιρισµός εντός 3 µηνών από τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ του νόµου. Οσοι δεν υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο µητρώο ή κατά την εγγραφή τους αξιολογηθούν ως «ανενεργοί», θα τίθενται σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, εκτός αν το αργότερο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2011 συγχωνευτούν µε άλλον, ενεργό όµως, συνεταιρισµό.