Όλες οι λεπτομέρειες για την επιδότηση ενοικίου

Από τη Δευτέρα οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται και από τα ΚΕΠ, όπως και από τα γραφεία του Οργ. Εργατικης Κατοικίας(ΟΕΚ) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενώ από τη Δευτέρα 18 Απριλίου μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το νεο προγραμμα επιδότησης ενοικίου.
Με το νέο πρόγραµµα του ΟΕΚ αυξάνεται έως και 600 ηµέρες ο χρόνος ασφάλισης που πρέπει να έχουν οι εργαζόµενοι για να ζητήσουν επιδότηση ενοικίου. Πάντως, τα επιδόµατα είναι λιγότερα και οι προϋποθέσεις καταβολής τους γίνονται αυστηρότερες. Οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου σε 120.000. Το πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου έχει προϋπολογισµό 110 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι µειωµένο σε σχέση µε το προηγούµενο πρόγραµµα. Οπως όµως επισηµαίνουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας, το ποσό αυτό εξαντλεί τα οικονοµικά όρια του Οργανισµού όσον αφορά την επιδότηση ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται ταυτόχρονα κάποια κατηγορία δικαιούχου. Στα δικαιολογητικά, εκτός από θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ συµβόλαιο µίσθωσης, θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νοµέα, αλλά και της κατοικίας που µισθώνεται όπως αριθµός λογαριασµού ΔΕΗ, όροφος κ.λπ.Το γενικό εισοδηµατικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραµµα θα είναι µέχρι 12.000 ευρώ, µε αυξηµένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήµατα µέχρι 6.000 ευρώ και από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ. Π.χ., για δικαιούχο παντρεµένο χωρίς παιδιά µε εισόδηµα α) έως 6.000 ευρώ το επίδοµα ανέρχεται στα 125 ευρώ ανά µήνα, β) από 6.001 ευρώ έως 9.000 ευρώ, 105 ανά µήνα και γ) από 9.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ, 85 ευρώ ανά µήνα. Τα όρια εισοδήµατος προσαυξάνονται κατά 2.000 ευρώ και το ποσό της επιδότησης κατά 25 ευρώ ανά προστατευόµενο µέλος.Οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συµµέτοχη των δικαιούχων του ΟΕΚ στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου, για ενοίκια που καταβλήθηκαν το έτος 2009, περιγράφονται σ ευπουργική απόφαση. Ετσι, οι δικαιούχοι εργατοϋπάλληλοι πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει µέσα στα όρια της επικράτειας µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου τις παρακάτω ηµέρες εργασίας σε ασφάλιση οργανισµού κύριας ασφάλισης µισθωτών:(1) Μεµονωµένα άτοµα:(α) Δύο χιλιάδες οκτακόσιες (2.800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι µεµονωµένο άτοµο (β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι µακροχρόνια άνεργος (γ) Χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (δ) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι τυφλός (ε) Οι εποχικώς εργαζόµενοι, οι οποίοι δικαιούνται το εποχιακό επίδοµα από τον ΟΑΕΔ καθώς και οι εργαζόµενοι που από τη σύµβαση της εργασιακής τους σχέσης προκύπτει η εποχική τους απασχόληση και οι οικοδόµοι, απαιτείται να έχουν πραγµατοποιήσει χίλιες επτακόσιες (1.700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας (στ) Πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν ο δικαιούχος είναι κινητικά ανάπηρος - παραπληγικός, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγµατοποιήσεώς τους, αρκεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να είναι δικαιούχος του ΟΕΚ (ζ) Οι οµογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ενωσης κι έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα µέχρι 31-12-1999 και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή το ειδικό δελτίο ταυτότητας, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει στην Ελλάδα τα ανάλογα µε τις ζώνες εγκατάστασής τους ηµεροµίσθια (η) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους Νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύµη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτµο, Λέρο, Κάλυµνο, Σάµο, Καστελλόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήµνο, Σαµοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόµενα νησιά που υπάγονται διοικητικά στα µεγαλύτερα από αυτά, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας.(2) Δικαιούχοι έγγαµοι ή/και µε προστατευόµενα µέλη:(α) Δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµος χωρίς παιδιά (β) Δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει ένα (1) παιδί (γ) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει δύο (2) παιδιά (δ) Χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει τρία (3) παιδιά (ε) Χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει τέσσερα (4) παιδιά (στ) Χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει πέντε (5) παιδιά (ζ) Εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύει έξι (6) παιδιά και άνω (η) Χίλιες εννιακόσιες (1.900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν τέλεσαν τον γάµο τους µέσα στα δύο (2) τελευταία έτη µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου.Οι δικαιούχοι εργαζόµενοι των ανωτέρω περιπτώσεων (α έως η), που είτε οι ίδιοι είτε προστατευόµενο µέλος τους έχει αναπηρία µε ποσοστό 67% και άνω, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει χίλιες πεντακόσιες (1.500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµοι, χίλιες τριακόσιες (1.300) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν (6) παιδιά και άνω, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι και πεντακόσιες (500) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι κινητικά ανάπηροι, παραπληγικοί, εφόσον προστατεύουν σύζυγο ή παιδί ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγµατοποίησής τους, αρκεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να πληρούνται οι προϋποθέσεις (3) Οι δικαιούχοιµακροχρόνια άνεργοι, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει δύο χιλιάδες (2.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµοι, χίλιες οκτακόσιες (1.800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες εξακόσιες (1.600) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) παιδιά, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν (5) παιδιά και άνω, χίλιες τετρακόσιες (1.400) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρο ζευγάρι.(4) Οι δικαιούχοι εργαζόµενοι των κατωτέρω ειδικών κατηγοριών πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει µέσα στα όρια της Επικράτειας τις ακόλουθες ηµέρες εργασίας, ήτοι: α) Οι εργατοϋπάλληλοι που κατοικούν στους νοµούς Ξάνθης, Ροδόπης, Εβρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, Σερρών και στα νησιά Ρόδο, Κω, Νίσυρο, Σύµη, Κάρπαθο, Ικαρία, Πάτµο, Λέρο, Κάλυµνο, Σάµο, Καστελλόριζο, Χίο, Λέσβο, Λήµνο, Σαµοθράκη, Τήλο, Κάσο, Χάλκη και στα πέριξ ευρισκόµενα νησιά, που υπάγονται διοικητικά στα µεγαλύτερα από αυτά, καθώς και οι δικαιούχοι που είναι τυφλοί, χίλιες διακόσιες (1.200) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας οι έγγαµοι, χίλιες εκατό (1.100) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν ένα (1) παιδί, χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν δύο (2) παιδιά, εννιακόσιες (900) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν τρία (3) έως τέσσερα (4) παιδιά, οκτακόσιες (800) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν πέντε (5) παιδιά, επτακόσιες (700) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν προστατεύουν έξι (6) παιδιά και άνω και χίλιες (1.000) τουλάχιστον ηµέρες εργασίας εάν είναι νιόπαντρα ζευγάρια.(5) Για όλες τις περιπτώσεις των ανάπηρων δικαιούχων, το ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας αυτών αποδεικνύεται µε γνωµάτευση τηςαρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής του ασφαλιστικού τους φορέα, των δε προστατευόµενων µελών τους είτε µε οριστική είτε µε δύο προσωρινές αποφάσεις ή γνωµατεύσεις τωναρµόδιων νοµοθετηµάτων Υγειονοµικών Επιτροπών, πλην των περιπτώσεων των προστατευόµενων παιδιών και των τυφλών για τους οποίους απαιτείται µία µόνο προσωρινή απόφαση ή γνωµάτευση.(6) Από τις προαναφερόµενες ηµέρες εργασίας σε ασφάλιση, πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) συνολικά τα τρία (3) τελευταία έτη, τα προηγούµενα του χρόνου υποβολής της αίτησης για να θεµελιώνεται δικαίωµα υποβολής. Σε περίπτωση που δεν έχει πραγµατοποιηθεί ο απαιτούµενος κατώτατος συνολικός αριθµός των εκατόν είκοσι (120) ηµερών εργασίας, ο δικαιούχος έχει το δικαίωµα, υποβάλλοντας αίτησηστον ΟΕΚ, να τις συµπληρώσει µε εξαγορά εφόσον οιηµέρες εργασίας που υπολείπονται γιατη συµπλήρωση των εκατόν είκοσι (120) δεν υπερβαίνουν τις πενήντα (50), µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ηµερών εργασίας του είναι τουλάχιστον αυτό που απαιτείται για την κατηγορία του, σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα.(7)Ω ς ηµέρες εργασίας στην ασφάλιση υπολογίζονται οι ηµέρες συνταξιοδότησης των δικαιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 50% και άνω και στη συνέχεια, κατόπιν επανεξέτασης από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα, είτε παρατάθηκε η προσωρινή τους συνταξιοδότηση µε το ίδιο ποσοστό αναπηρίας είτε κρίθηκαν οριστικά ή επ’ αόριστον συνταξιούχοι ή ικανοί για κάθε εργασία.

Στα δικαιολογητικά, εκτός από θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ συµβόλαιο µίσθωσης, θα ζητούνται και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νοµέα, αλλά και της κατοικίας που µισθώνεται, όπως αριθµός λογαριασµού ΔΕΗ, όροφος κ.λπ. Οι δικαιούχοι µακροχρόνια άνεργοι, πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον δύο χιλιάδες ηµέρες εργασίας εάν είναι έγγαµοι.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τους δικαιούχους ΟΕΚ για ένταξή τους στο πρόγραµµα της επιδότησης ενοικίου έτους 2011:(1) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που συµπληρώνονται επιτόπου στα ΚΕΠ.(2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.Για τους έλληνες πολίτες αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Στην υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνεται από τον δήµο.Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών. Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελµα, απαιτείται βεβαίωση αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας. Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση, απαιτείται δικαστική απόφαση για την επιµέλεια των παιδιών, έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωµένο).Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους το πιστοποιητικό που θα προσκοµίσουν πρέπει: (α) Να έχει εκδοθεί από τη χώρα προέλευσης κατά το τελευταίο εξάµηνο.(β) Να είναι επικυρωµένο από την εκεί ελληνική προξενική Αρχή.(γ) Για τη διαπίστωση της συνοίκησης των προστατευόµενων µελών τους να προσκοµισθεί η άδεια διαµονής τους για το έτος 2009, σε αντίγραφα επικυρωµένα από δηµόσια Αρχή. Επιπρόσθετα:(δ) Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. απαιτείται: «Εγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη της Ενωσης» του άρθρου 16 του Π.Δ. 106/2007 χορηγούµενο από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας ύστερα από 5ετή συνεχή νόµιµη διαµονή.(ε) Για τουςυπηκόους τρίτων χωρώνπου διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα απαιτείται:«Αδεια διαµονής επί µακρόν διαµένοντος» του Π.Δ. 150/2006 ή του άρθρου 40, παρ. 7 του Ν. 3731/2008 (αρµόδιο όργανο είναι εκείνο που χορήγησε την τελευταία άδεια διαµονής) ή άδεια αορίστου διαµονής ή δεκαετίας του άρθρου 91, παρ. 2 του Ν. 3386/2005 ή άδεια διαµονής γονέα ανήλικου ηµεδαπού του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005 ή άδεια διαµονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. ή έλληνα πολίτη του άρθρου 63 του Ν. 3386/2005.(στ) Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: άδεια διαµονής αναγνωρισµένου πολιτικού πρόσφυγα ή µέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 της Σύµβασης της Γενεύης. (η) Για τους οµογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο ταυτότητας οµογενούς ή δελτίο ή άλλος τίτλος διαµονής οµογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαµονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή οµογενούς. (3) Μισθωτήριο συµβόλαιο στο όνοµα του αιτούντος, κατατεθειµένο και θεωρηµένο από την αρµόδια ΔΟΥ µέχρι 31-12-2009, για την κατοικία που ενοικίαζαν το 2009 (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο). Στο µισθωτήριο να αναγράφεται ευδιάκριτα το ΑΦΜ του εκµισθωτή και µισθωτή.(4) Υ πεύθυνη δήλωση του εκµισθωτή, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από κάθε αρµόδια Αρχή, όπου θα αναφέρεται:(α) Το ακίνητο στο οποίο αφορά το µισθωτήριο συµβόλαιο (πλήρης περιγραφή, διεύθυνση - όροφος κ.λπ.). (β) Το χρονικό διάστηµα της ενοικίασης. (γ) Οτι η κατοικία δεν έχει ενοικιαστεί σε άλλο πρόσωπο (σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενοικιαστές να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία τους).(δ) Οτι τα εισοδήµατα που προέρχονται από το συγκεκριµένο ακίνητο έχουν περιληφθεί στη φορολογική του δήλωση.(5) Αρχική φορολογική δήλωση οικονοµικού έτους 2010. Απαιτείται και ΑΦΜ της/του συζύγου. Οσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδηµα που έχει η/ο σύζυγός τους καθώς και τα ΑΦΜ τους και υποχρεωτικά να προσκοµισθούν:(α) Απόδειξη πληρωµής ενοικίου. (β) Βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον οργανισµό κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και το επικουρικό τους ταµείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδηµα του δικαιούχου καθώς και του/της συζύγου. Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. επιπλέον απαιτούνται:-Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, όπου δηλώνεται η διεύθυνση κύριας κατοικίας και το παγκόσµιο εισόδηµα (εισόδηµα ηµεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης κ.λπ.).-Βεβαίωση της φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή µη εισοδηµάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα. n Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της µόνιµης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσής του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήµατα προσδιορίζοντας αυτά, από τη χώρα προέλευσης.(6) Εκκαθαριστικό σηµείωµα οικονοµικού έτους 2010 και των δύο συζύγων, πλήρες.(7) Εντυπο Ε9 έτους 2005 που κατατέθηκε στην αρµόδια ΔΟΥ για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και εποµένων ετών µέχρι και το έτος 2010, εφόσον υπήρξε µεταβολή. Οσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή εντύπου Ε9 επειδή δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, το δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86.Σύνολο ηµεροµισθίων ασφαλισµένου (για τους εργαζόµενους δικαιούχους).(α) Οι ασφαλισµένοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα για την κατηγορία τους ηµεροµίσθια από 1/1/2002 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα προσκοµίσουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα για το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων ή για εκείνα της τελευταίας τριετίας, γιατί τα στοιχεία αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Για τους δικαιούχους που δεν συµπληρώνουν τον απαραίτητο αριθµό ηµεροµισθίων από 1/1/2002 µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, απαιτείται βεβαίωση από τον οργανισµό κύριας ασφάλισης, όπου θα αναγράφονται:-Το σύνολο των ηµεροµισθίων που έχουν πραγµατοποιήσει.- Αναλυτικά τα ηµεροµίσθια της τελευταίας τριετίας (2008, 2009 και 2010).- Εάν έχουν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ. (β) Ολοι οι ασφαλισµένοι πρέπει να προσκοµίσουν αποδεικτικά πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων για το έτος 2011. Αυτά µπορεί να είναι έντυπο βεβαίωσης εργοδότη από την οποία αποδεικνύεται η ασφάλιση του δικαιούχου για το έτος 2011, επίσηµα επικυρωµένη ως προς το περιεχόµενο, από το ΙΚΑ.(9) Πράξη συνταξιοδότηση (για τους συνταξιούχους), η οποία θα αναφέρει επίσης εάν στη διάρκεια της επαγγελµατικής δραστηριότητας είχαν γίνει κρατήσεις για τον ΟΕΚ.