Η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ


Το 1,4 δισ. ευρώ έφθασε η µαύρη τρύπα των εσόδων του προϋπολογισµού το πρώτο τρίµηνο του 2011, έναντι 900 εκατ. ευρώ έναν µήνα πριν, φέρνοντας όλο και πιο κοντά και ανεβάζοντας το ύψος των πρόσθετων µέτρων που θα υποχρεωθεί να πάρει η κυβέρνηση για να την καλύψει.Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού που δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού το πρώτο τρίµηνο διαµορφώθηκαν στα 11,1 δισ. ευρώ έναντι στόχουγια 12,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο.Σε σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο του 2010 εµφανίζουνµείωση κατά 8,1%, έναντι στόχου για ετήσιααύξηση κατά 8,5%.Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, η απόκλιση αυτή οφείλεται στη µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη ύφεση, στη µη επανάληψη τωνεισπράξεων τελών κυκλοφορίας τον Ιανουάριο, στα µειωµένα έσοδα από τηνέκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις και στη µειωµένη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, λόγω του νέου φορολογικού νόµου.Τον προϋπολογισµό διασώζουν από τον πλήρη εκτροχιασµό οι δαπάνες, κυρίως λόγω της συγκράτησης τωνδαπανών για εξοπλιστικά προγράµµατα, από 366 εκατ. ευρώ σε µόλις 50 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού διαµορφώθηκαν σε 15,75 δισ. ευρώ από 15,20 δισ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2010, έναντι στόχου τριµήνου για 15,60 δισ. ευρώ.Καθοριστικό ρόλο, εξάλλου,έπαιξε η µείωση κατά 923εκατ. ευρώ τωνδαπανών του Προγράµµατος∆ηµοσίων Επενδύσεων.ΟΙ ∆ΕΚΟ. Βελτιωµένα εµφανίζονται το πρώτο δίµηνο του έτους τα αποτελέσµατα των 18 δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, αφού οι ζηµιέςτους περιορίσθηκαν στα 88,5 εκατ. ευρώ έναντι 225,3 εκατ. ευρώ τοπρώτο δίµηνο του 2010. Ωστόσο, το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη µείωση του µισθολογικού τουςκόστους, καθώς µειώθηκαν ο αριθµός τουπροσωπικού των εν λόγω ∆ΕΚΟ, αλλά και το ύψος των αποδοχών του κατά περίπου 15%. Αντίθετα, τα έσοδά τους από πωλήσεις εµφανίζονται µειωµένα κατά 11%, παρά το γεγονόςότι αυξήθηκαν οι τιµές των εισιτηρίωντων αστικών συγκοινωνιών.Πάντως,µε βάσητα αποτελέσµατα του διµήνου, το υπουργείοΟικονοµικών εκτιµά ότι φέτος είναι εφικτός ο στόχος για µείωση τωνδαπανών των ∆ΕΚΟ κατά 800 εκατ. ευρώ.∆υσκολίες αντιµετωπίζει σύµφωνα µε πληροφορίες, το υπουργείο Οικονοµικών στη συγκέντρωση µέτρων για τα 22 δισ., του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος. Βασίζεται κυρίως στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, λόγω της προβλεπόµενης µείωσης της φαρµακευτικής δαπάνης, αλλά και της επιδιωκόµενης πάταξης της εισφοροδιαφυγής. Το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα αναµένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο ώς την Πέµπτη, µαζί µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων, που επίσης δύσκολα φθάνει τον επιδιωκόµενο στόχο των 50 δισ. ευρώ