ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ...

Ρεπορτάζ : Ειρήνη Χρυσολωρά


(από ΤΑ ΝΕΑ)

Δεν θίγονται τα υφιστάµενα δάνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων από τις νέες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για την αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του, σύµφωνα µε τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Επίσης, η τροπολογία διευκρινίζει...

ότι οι ευνοϊκοί όροι οι οποίοι ισχύουν σήµερα για τα δάνεια στους δηµοσίους υπαλλήλους θα ισχύσουν και για τιςαιτήσεις πουυποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν πριναπό την έναρξη της ισχύοςτού υπό ψήφιση νόµου.


ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ βάζει τέλος στους ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης που προσφέρει σήµερα το Ταµείο προχωρώντας σεδιαχωρισµό της δηµόσιας δραστηριότητας της παρακαταθήκηςαπό τις τραπεζικές εργασίες και καταργώντας την επιδότηση των δεύτερωναπό την πρώτη. Μάλιστα, τοσκέλος των τραπεζικών εργασιών θα αποσχισθεί και η νέα εταιρεία που θα δηµιουργηθεί θα οδηγηθεί πιθανότατα σε ιδιωτικοποίηση.Οµως χθες ξεκαθαρίστηκε ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα θίξουν τουλάχιστον όσους έχουν ήδη πάρει δάνειο και όσους έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για δανειοδότηση µέχρι να τεθεί σε ισχύ ο νέος νόµος.Εκτός από τους δηµοσίους υπαλλήλους, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων χορηγεί ακόµη πιο ευνοϊκά δάνεια σε πολύτεκνους και ανάπηρους, όπως και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τους τελευταίους θα συνεχίσει να δανειοδοτεί το νέο Ταµείο, λόγω τουκοινωφελούς χαρακτήρα του. Σε ό,τι αφορά τους πολύτεκνους και τους ανάπηρους, το νοµοσχέδιο δεν διευκρινίζει αν θα αναπροσαρµοστούν και γι’ αυτούς τα χαµηλά επιτόκια δανειοδότησής τους.ΜΙΣΗ ΜΟΝΑ∆Α ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ. Σηµειώνεται ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και∆ανείων χορηγεί σήµερα δάνεια προς τουςδηµοσίους υπαλλήλους µε επιτόκιαπερίπου κατά µισήµονάδα χαµηλότερα από αυτά των άλλων εµπορικών τραπεζών. Ετσι, το δεκαπενταετές στεγαστικό χορηγείται µε επιτόκιο 5,20% όταν στην αγορά το ίδιο δάνειο προσφέρεται από τις τράπεζες από 5,6% έως 7,1%.Ακόµη χαµηλότερα είναι τα δάνεια που χορηγεί το Ταµείο για τους δικαιούχους σε παραµεθόριες περιοχές αλλά και για τους πολύτεκνους και τους ανάπηρους.Το πιθανό σενάριο σχετικά µε το µέλλον της νέας εταιρείας πουθα δη µιουργηθεί και θα αφορά τις καθαρά τραπεζικές εργασίες του Ταµείου είναι η ιδιωτικοποίησή του στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος.ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ δεν έχουν ληφθεί αλλά η κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το εν λόγω ενδεχόµενο. Τούτο σηµαίνει ότι η τράπεζα αυτή µπορεί να αποτελέσειακόµη ένα κοµµάτι του παζλτων συγχωνεύσεων και αναδιαρθρώσεων του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος.