ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 156 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Μίνι fast track σε τεχνικά επαγγέλματα, στη μεταποίηση επιχειρεί με νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης. Ενδεκτικό στοιχείο της καταργούμενης γραφειοκρατικής διαδικασίας αποτελεί το γεγονός ότι σήμερα για 16 τεχνικά επαγγέλματα απαιτείται η έκδοση συνολικά 214 άδειών. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα απαιτείται η έκδοση συνολικά 48 αδειών. Η σημερινή νομοθεσία βασίζεται σε νόμο του 1934!
Οπως επισημαίνεται σχετικά ο ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός των απαραίτητων αδειών, οι υπερβολικές σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτήσεις προϋπηρεσίας, η αντιφατικότητα και πολλές φορές αλληλοεπικάλυψη των ισχυουσών διατάξεων, η διαδικαστική ασάφεια για τη διαδικασία των εξετάσεων από τις περιφερειακές υπηρεσίες και η παντελής απουσία πρόβλεψης ελέγχων για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, δημιούργησε ένα δυσχερές περιβάλλον για τους επαγγελματίες, το οποίο κάθε άλλο παρά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.Το νέο σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, ενθαρρύνει την εργασιακή κινητικότητα και υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και τις συνθήκες ανταγωνισμού της ελληνικής οικονομίας.

Με τις νέες ρυθμίσεις απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης, με την καθιέρωση χρονικών προσδιορισμών για την έκδοση των αδειών από 1 έως 2 μήνες, ανάλογα με την ανάγκη ή μη υποβολής του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, την δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων είτε από τις αρμόδιες αρχές της έδρας της Περιφέρειας, είτε από φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα και τον καθορισμό συγκεκριμένης εξεταστέας ύλης και πρακτικής εξέτασης από αντιπροσωπευτικές εξεταστικές επιτροπές.Επίσης με το ίδιο νομοσχέδιο επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των μεταποιητικών επιχειρήσεων, μειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στόχος είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας, η ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και η δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού κατά τη λειτουργία της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής τήρηση των κανόνων.Οπως αναφέρεται σχετικά «η φιλοσοφία της διαδικασίας αδειοδότησης γίνεται πιο φιλική προς τον επαγγελματία. Η λογική του «πρώτα ελέγχω» και «μετά αδειοδοτώ» μετατρέπεται σε «πρώτα αδειοδοτώ» (αφού έχω θέσει τις απαιτήσεις μου) και «μετά ελέγχω», για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, οι οποίες αποτελούν και το 75 - 80% περίπου των αδειοδοτήσεων στη χώρα. Μείωση του συνολικού χρόνου αδειοδοτησης μέσω της αντικατάστασης της έκδοσης άδειας από τη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου για τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης.Για τις δραστηριότητες μέσης όχλησης προβλέπεται επιπλέον η κατάθεση σχετικής εγγυητικής επιστολής. Η υπεύθυνη δήλωση θα είναι τυποποιημένη και από αυτή θα προκύπτει η δέσμευση του ενδιαφερόμενου για τη τήρηση των όρων και των δικαιολογητικών που έχει προκαθορίσει η διοίκηση». Και για τις δραστηριότητες μέσης όχλησης είναι δυνατή η εφαρμογή του μοντέλου αυτού με αυξημένη, ωστόσο, ευθύνη του αδειοδοτούμενου (μέσω υποβολής εγγυητικών επιστολών), ενώ για τις δραστηριότητες υψηλής όχλησης παραμένει η υφιστάμενη διαδικασία λόγω του μεγέθους του κινδύνου που ενέχουν.Ακόμη, μειώνονται δραστικά και προσδιορίζονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων η διοίκηση θα οφείλει να απαντήσει προς τους επιχειρηματίες που κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί άδεια. Προβλέπονται αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.Παρέχεται η δυνατότητα στα Επιμελητήρια και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, να λειτουργήσουν ως αρχές αδειοδότησης και προβλέπεται η σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για την διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, για λογαριασμό της Διοίκησης, αλλά και επιθεωρήσεων κατόπιν καταγγελιών, καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει συνεχής έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς.Και απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικών εγκρίσεων. Μέχρι σήμερα, ο συνολικός μέσος χρόνος που απαιτείται από την υποβολή του φακέλου μέχρι και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μπορεί να φτάσει από τους 8 μήνες μέχρι και τους 36 μήνες, δηλαδή 3 ολόκληρα χρόνια, ειδικότερα για τις μεγάλες και σημαντικές για τη χώρα μας επενδύσεις. Για το λόγο αυτό προωθείται η τυποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και η ενσωμάτωση τους στην Άδεια Εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται στο νόμο ρητά ότι εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 60 ημερών εντός των οποίων οφείλει η Διοίκηση να αποφανθεί επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τεκμαίρεται ως εκδοθείσα η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σύμφωνα με τη σχετική αίτηση. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει στο fast track.Σχετικά με την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων επισημαίνεται ότι καθιερώνεται σαν έννοια το Επιχειρηματικό Πάρκο αντί της Βιομηχανικής Περιοχής ή του Βιομηχανικού - Βιοτεχνικού Πάρκου και καθορίζονται όλες οι δυνατές μορφές των Επιχειρηματικών Πάρκων με βάση το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτά.Επίσης εξασφαλίζεται η τήρηση ενός βασικού πυρήνα μεταποιητικής δραστηριότητας, και παράλληλα διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στα επιχειρηματικά πάρκα, αφού παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της επιχειρηματικής δράσης σε νέους και δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς όπως είναι τα logistics, τα ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται µε εφαρμοσμένη βιομηχανική και ενεργειακή έρευνα, παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων, το εμπόριο εξαιρουμένων των εμπορικών κέντρων, καθώς επίσης και δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή και φυσικό αέριο.Εξασφαλίζεται η ταχεία αξιολόγηση ώριμων σχεδίων που έχουν υποβληθεί από αξιόπιστους και φερέγγυους φορείς, καθώς και η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, μέσω της ενημέρωσης και της συνεργασίας τους με τους ιδιοκτήτες της προς έκτασης και των ενδεχομένως υφιστάμενων επιχειρήσεων.Και απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών Πάρκων και θεσμοθετούνται μια σειρά από οικονομικά, πολεοδομικά και διοικητικά κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε αυτά. Επιπλέον, αποθαρρύνεται η εγκατάσταση μονάδων εκτός Επιχειρηματικών Πάρκων ή άλλων οργανωμένων χώρων υποδοχής επιχειρήσεων μέσω της άρσης των παρεκκλίσεων στους συντελεστές δόμησης και κάλυψης που ισχύουν ως σήμερα.