ΦΟΡΟΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ρεπορτάζ : Δημήτρης Πεφάνης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Ειδικά δάνεια για την πληρωµή των φόρων και των οφειλών προς το Δηµόσιο διαθέτουν πλέον οι τράπεζες, ενώπαράλληλα κάνουν και διευκολύνσεις µέσω πιστωτικών καρτών, καθώςολοένα και περισσότεροι πελάτες τους αναζητούντρόπους για να...
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το Δηµόσιο. Τα λεγόµενα φοροδάνεια επιστρέφουν στην επικαιρότητα προσφέροντας χαµηλότερο επιτόκιο,ενώ παράλληλα, χρησιµοποιώντας πλαστικό χρήµα,οι πελάτεςµπορούν να εξοφλήσουν τιςυποχρεώσεις τους έναντι του Δηµοσίου µεµέχρι και 12 δόσεις. Συγκεκριµένα,αυτήντη στιγµή δύο τράπεζες,η Πειραιώς και η Eurobank, δίνουν τηδυνατότητα πληρωµήςτων οφειλών προς το Δηµόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις, σεόσους χρησιµοποιήσουν την πιστωτική τους κάρτα. Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότιη πληρωµή είναι άτοκη µόνοστην περίπτωση πουεξοφληθεί ολόκληρο το ποσόκάθε µήνα.Αν όχι, η δόση επιβαρύνεται µετσουχτερά επιτόκια, που φτάνουν ακόµη και το 20%. ΤΙ ΕΙΝΑΙ. Για όσους πάλιδεν διαθέτουν πιστωτική ή πρέπει να πληρώσουν µεγαλύτερες οφειλές, τα φοροδάνεια είναι µια ειδική κατηγορία χορηγήσεων, τα οποία απευθύνονται σε φορολογούµενους (είτε ιδιώτες είτεεπιχειρήσεις) και έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν την αποπληρωµή οφειλών από φόρους, πρόστιµα και άλλες υποχρεώσεις. Είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για ελεύθερους επαγγελµατίεςή επιχειρήσεις, οιπάσης φύσεωςενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στις περισσότερες τράπεζες οι οποίες διαθέτουντα σχετικά προϊόντα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, τα δάνεια αυτού του τύπου γνώρισαν σηµαντική άνοδο τους τελευταίους µήνες του 2010. Και αυτό γιατί πολλοί χρειάστηκαν ρευστότητα λόγω της ανάγκης για πληρωµή του φόρου εισοδήµατος, ενώ την ίδια στιγµή αρκετοί στράφηκαν στις τράπεζες προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν την αποπληρωµή της περαίωσης. Βέβαια, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δάνεια αυτού του τύπου δεν είναι κάτι καινούργιο, καθώς έκαναν για πρώτη φορά την εµφάνισή τους πριν από µία δεκαετία,επιτρέποντας στουςφορολογούµενους να έχουν πρόσβαση στοντραπεζικό δανεισµό, ώστε να καλύψουν άµεσα τα χρέη τους προς το Δηµόσιο. Εντούτοις,µε τα σηµερινά δεδοµένα, σύµφωνα µε τους τραπεζί τες, έχουν γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλή, καθώς πολλοί είναι πλέον εκείνοι που δενέχουν τα µετρητά για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία. Στην πραγµατικότητα πάντως, τα φοροδάνεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά καταναλωτικά δάνεια, µετη διαφορά όµωςότι ενσωµατώνουν µια σειρά από ευνοϊκούςόρους, οι οποίοι τα κάνουν πιο δελεαστικά προς τους υποψήφιους δανειολήπτες. Ο πρώτος και βασικότερος δεν είναι άλλος απότο κόστος τουχρήµατος. Δηλαδή, το µέσο επιτόκιο ενός φοροδανείου είναι σαφώς χαµηλότερο από ένα απλό, καταναλωτικό δάνειο. ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. Σε απόλυτες τιµές, κατά µέσο όρο ο φορολογούµενος - δανειολήπτης επιβαρύνεται µε ονοµαστικό επιτόκιο της τάξης του 9%, όταν γιαένα συνηθισµένο καταναλωτικό δάνειο ο πελάτης τηςτράπεζας θαπρέπει να πληρώσει επιτόκιο της τάξης του 12% µε 13%. Παράλληλα, στην περίπτωσηπου ο δανειολήπτης είναιδιατεθειµένος να προσηµειώσεικάποιο περιουσιακό τουστοιχείο, τοεπιτόκιο µειώνεται ακόµη περισσότερο, ξεκινώντας από το5,7%. Ως προς το ύψος του δανείου, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, φτάνειµέχρι τα 40.000 ευρώ – ή το σύνολο του ποσού – ενώ αν προσηµειωθούν περιουσιακά στοιχεία µπορεί να αυξηθεί. Αντίστοιχα, η διάρκεια αρχίζει από τον έναν χρόνο και µπορεί να ξεπεράσει τα 10 ανάλογα µε την επιθυµία του δανειολήπτη.