ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΞΠΡΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ρεπορτάζ : Θανάσης Κουκάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Κρίσιµες διαπραγµατεύσεις για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ (Εθνικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης) διεξάγει η κυβέρνηση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στόχο να αξιοποιήσει 20 δισ. ευρώ κοινοτικών πόρων, να επανεκκινήσει την οικονοµία και να...
δώσει ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Προς τον σκοπό αυτόν ηελληνική πλευρά ζητά να προσαυξηθείη κοινοτική συµµετοχή σε επενδυτικά προγράµµατα και να ανασταλεί προσωρινά η υποχρέωση της εθνικής δηµόσιας συµµετοχής. Η ειδική γραµµατέας του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Γεωργία Ζεµπιλιάδου και ο πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΜΟ∆) Μάριος Καµχής είχαν το διήµερο 25 και 26 Μαΐου κρίσιµες επαφές µε στελέχη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπου εξετάστηκε ο γενικός ανασχεδιασµός του ΕΣΠΑ. Τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης συζήτησαν µε τους εµπειρογνώµονες της Κοµισιόν την αναθεώρηση του ΕΣΠ και την προσαρµογή τουστις σηµερινές ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας. Σύµφωνα µεπληροφορίες των «ΝΕΩΝ», στις συσκέψεις εξετάστηκε η εγκατάλειψηόλων των δράσεων και προγραµµάτων που παραµένουν επί σειρά ετών σε εκκρεµότητα και η µεταφοράπόρων από αυτά σε προγράµµατα που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Ακόµη, εξετάστηκε η ενίσχυση του ρόλουτων τραπεζών στη διαχείριση έργων που αφορούν στοχευµένες πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και των ελεύθερων επαγγελµατιών ειδικά στο πλαίσιο του Εθνικού Ταµείου για την Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ). Ηκυβέρνηση αλλά και η Επιτροπή θεωρούν ότι αν η διαχείριση των περισσοτέρων προγραµµάτων περάσει στις τράπεζες θα αυξηθεί η διαχειριστική ικανότητα, η προσπάθεια θα επιταχυνθεί και σε συνδυασµό µε άλλες – παράλληλες – παρεµβάσεις θα ενισχυθεί και η διοχετευόµενη ρευστότητα προς την πραγµατική οικονοµία. Οι επιτελείς του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδιώκουν αύξηση της κοινοτικής συµµετοχής και µείωση της εθνικής ως ποσοστό στη συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη, εξέλιξη που θα επιτρέψει άµεσα την εξοικονόµηση δηµόσιας δαπάνης ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν άλλες αναπτυξιακές πολιτικές µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ωστόσο, αυτό δεν το δέχεται εύκολα η Επιτροπή καθώς η έγκριση του ελληνικού αιτήµατος απαιτεί την αλλαγήτου Κανονισµού του ΕΣΠΑ. ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εµφανίζεται διατεθειµένη να βαδίσει χέρι χέρι µε τις αρµόδιες ελληνικές υπηρεσίες ώστε να περιορισθούν οι διαδικαστικές καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η απορρόφηση κονδυλιών. Στις συσκέψεις αναγνωρίσθηκε πως η ελληνική νοµοθεσία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τηναντίστοιχη κοινοτική αναφορικά µε τοΕΣΠΑ, όµως τόσο οι λανθασµένες στοχεύσεις του παρελθόντος όσο και οι περιορισµοί στον ελληνικό προϋπολογισµό δεν βοηθούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι δράσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ηΚοµισιόν ζητεί απόλυτηπροσήλωση από την Ελλάδα στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος – εµπεριέχεται και στο Μνηµόνιο – για τη διάθεση 5,5 δισ. ευρώ το 2011 και την εκταµίευση χρηµάτων που θα διοχετευθούν σε δηµόσια έργα, επιχειρηµατικέςπρωτοβουλίες και στη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας. Προς τον σκοπό αυτό η Ειδική Γραµµατεία του ΕΣΠΑ και η ΜΟ∆ θα προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση των υφιστάµενων επιχειρησιακώνδοµών και στην αξιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, ώστε να κινητοποιήσουν µέχρι και το τελευταίο ευρώ κοινοτικής χρηµατοδότησης. Βάρος δίνεται στη στελέχωση ειδικών οµάδων καταρτισµένων στελεχών - διαχειριστών ανά περιφέρεια.