ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΣΑΚΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Κύριε Περιφερειάρχα,

Σχετικά με το έργο «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών- αντιπλημμυρικών έργων  για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών του έτους 2007 στο Νομό Ηλείας » , εντάσσονται υποέργα με κωδικό χρηματοδότησης : ΠΔΕ 2007ΕΠ4010001.
Στα συγκεκριμένα υποέργα υπάρχουν πιστοποιήσεις ενός και πλέον έτους, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν εξοφληθεί.
Ως αποτέλεσμα απειλείται άμεσα η διακοπή ή και διάλυση των συμβάσεων, με συνέπεια προβλήματα από τις πυρκαγιές του έτους 2007 να μην έχουν επιλυθεί ακόμη και επιπλέον να αυξάνεται η ανεργία στον κλάδο των κατασκευών αδίκως.

Κατόπιν των ανωτέρω :

·         Έχετε ενημερωθεί και αν ναι, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχετε προβεί ή πρόκειται να προβείτε για την επίλυση του προβλήματος αυτού ώστε να υπάρξει άμεση εξόφληση των οφειλομένων;
·         Γιατί το Υπουργείο καθυστερεί την πληρωμή πιστοποιήσεων σε έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί και σε μικρό ή μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί;

Ο ερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος
                                                                                                Πάνος Σακελλαρόπουλος