ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ "ΝΑΙ" ΤΗΣ 27ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


Ρεπορτάζ : Νίκος Μελέτης
(από το Έθνος)
Νέα κατάσταση διαμορφώνει στη χειμαζόμενη οικονομία η συμφωνία των Βρυξελλών. Στην αγορά εδραιώνονται ελπίδες ότι θα τεθούν οι βάσεις για αναζωπύρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα επιτελεία των τραπεζών και των... 
ασφαλιστικών ταμείων ανασυντάσσονται, με σαφή στόχο να απομακρυνθεί ο κίνδυνος επώδυνων παρενεργειών
Με ένα πακέτο αποφάσεων και κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους της Ελλάδας, με "κούρεμα" του χρέους στο 50%, αλλά και με ισχυρές δεσμεύσεις για την προώθηση της Οικονομικής Διακυβέρνησης παράλληλα με τη Νομισματική, οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης να δώσουν οριστική απάντηση στην κρίση που απειλεί να παρασύρει την Ευρωζώνη.
Στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής αναλαμβάνονται ισχυρές δεσμεύσεις για τη στήριξη των τραπεζών, την ενίσχυση του EFSF αλλά και για τη "διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αξιόπιστου νέου πολυετούς προγράμματος από την ΕΕ και το ΔΝΤ για την Ελλάδα, μέχρι το τέλος του έτους".
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η απόφαση για τον μηχανισμό επιτήρησης, καθώς αναφέρεται ότι γίνεται κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, μια και έπρεπε να καλυφθεί τυπικά το θεσμικό κενό που υπάρχει για μια διευρυμένη τέτοιου τύπου επιτήρηση ενός κράτους-μέλους της Ευρωζώνης.
Εποπτικός μηχανισμός
Ιδιαίτερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά θεσπίζεται νέος μηχανισμός επιτήρησης από "εθνικούς εμπειρογνώμονες"(από τα κράτη-μέλη).
"Οι μηχανισμοί παρακολούθησης της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί, όπως ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
Η ιδιοκτησία του προγράμματος είναι ελληνική και η εφαρμογή του είναι η ευθύνη των ελληνικών Αρχών.
Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους της στην τρόικα, θα συγκροτήσει για τη διάρκεια του προγράμματος επιτόπου εποπτικό μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής εθνικών εμπειρογνωμόνων, σε στενή και συνεχή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα για την παροχή συμβουλών και συνδρομής, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
Θα συνδράμει την τρόικα στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μέτρων που θα λάβει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του προγράμματος. Αυτός ο νέος ρόλος θα καθοριστεί στο Μνημόνιο Συμφωνίας (MOU)".
Για το κούρεμα
Οι κατευθύνσεις για το "κούρεμα" του χρέους καταγράφονται στη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής:
"Από κοινού με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ελληνική οικονομία, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να διασφαλίσει την απομείωση της σχέσης του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ, με στόχο να φτάσει το 120% έως το 2020.
Προς τον σκοπό αυτό, καλούμε την Ελλάδα, τους ιδιώτες επενδυτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να διαμορφώσουν εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων με ονομαστική μείωση του 50% επί του θεωρητικού ελληνικού χρέους που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης θα συνεισφέρουν στη δέσμη PSI ποσό ύψους έως 30 δισ. ευρώ.
Στη βάση αυτή, ο επίσημος τομέας είναι έτοιμος να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση του προγράμματος, ύψους έως 100 δισ. ευρώ μέχρι το 2014, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να συμφωνηθεί έως το τέλος του 2011 και η ανταλλαγή ομολόγων να εφαρμοστεί στις αρχές του 2012. Καλούμε το ΔΝΤ να συνεχίσει να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του νέου ελληνικού προγράμματος".
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ
Δέσμη για ενίσχυση των τραπεζικών κεφαλαίων
Η Σύνοδος Κορυφής ενέκρινε και ειδική "δέσμη για τις τράπεζες", με στόχο τη "διασφάλιση της μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησής τους και την ενίσχυση της ποιότητας και ποσότητας των κεφαλαίων των τραπεζών".
Σε ό,τι αφορά τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των τραπεζών, τονίζεται ότι "θα απαιτηθούν εγγυήσεις για τις υποχρεώσεις των τραπεζών ώστε να τους παρασχεθεί αμεσότερη στήριξη για την πρόσβασή τους σε μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση (βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση διατίθεται από την ΕΚΤ και τις οικείες εθνικές κεντρικές τράπεζες), όπου κρίνεται σκόπιμο. Οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν επίσης ουσιαστική συνιστώσα της στρατηγικής για τον περιορισμό των ενεργειών απομόχλευσης".
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών όπου για τον "κεφαλαιακό στόχο υπάρχει ευρεία συμφωνία ως προς την απαίτηση για σημαντική ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας υψίστης ποιότητας στο 9%, μετά από λογιστική αποτίμηση της αγοραίας αξίας της έκθεσης σε κρατικά ομόλογα, με ισχύ από την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, ώστε να δημιουργηθεί προσωρινό απόθεμα ασφαλείας, το οποίο δικαιολογούν οι εξαιρετικές περιστάσεις".
Το πιο κρίσιμο ίσως σημείο είναι αυτό που αφορά τη Χρηματοδότηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών, όπου η Σύνοδος Κορυφής αποφάσισε ότι "οι τράπεζες θα πρέπει πρωτίστως να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικούς κεφαλαιακούς πόρους, μεταξύ άλλων μέσω αναδιάρθρωσης και μετατροπής του χρέους σε μετοχικούς τίτλους.
Οι τράπεζες θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισμούς ως προς την καταβολή μερισμάτων και πρόσθετων παροχών έως ότου επιτευχθεί ο στόχος. Εφόσον χρειαστεί, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν σχετική στήριξη και σε περίπτωση που αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί, η ανακεφαλαιοποίηση θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω δανείου του ΕΤΧΣ, εφόσον πρόκειται για κράτη της Ευρωζώνης".
EFSF
Με δύο τρόπους η αύξηση των πόρων
Εξασφαλίζεται η ενίσχυση των πόρων του EFSF με μόχλευση που θα "ποικίλλει αναλόγως των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της και των συνθηκών της αγοράς, αλλά θα μπορούσε να φθάσει το 4 ή το 5. Η ενίσχυση των πόρων του EFSF θα γίνει με δύο τρόπους. μ "Με πιστωτική ενίσχυση των νέων χρεών των κρατών-μελών, με την οποία θα μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης. Η εξαγορά της ασφάλισης αυτής θα προσφερθεί στους ιδιώτες επενδύτες ως επιλογή όταν αγοράζουν ομόλογα στην πρωτογενή αγορά.
μ Τη μεγιστοποίηση των πηγών χρηματοδότησης του EFSF με τον συνδυασμό πόρων από ιδιωτικά και δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδύτες που θα διακανονισθούν με Μέσα Ειδικής Χρήσης (Special Purpose Vehicles). Ετσι θα αυξηθούν οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για την παράταση των δανείων, για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά". Η τελευταία πρόβλεψη αναμένεται να διευκολύνει την προσέλκυση κεφαλαίων από την Κίνα και τις άλλες χώρες BRICS. Ολες οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών θα διατυπωθούν υπό μορφή κατευθυντήριων γραμμών από το Eurogroup, εντός του Νοεμβρίου.