ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ/ΑΧΑΪΑΣΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ    ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ – ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1.  Σκοπός του παρόντος είναι η ενημέρωσή σε τοπικούς φορείς
(σύμφωνα με αντίστοιχο ενημερωτικό σημείωμα που κατατέθηκε από ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ (ΕΑΑΣ – ΕΑΑΝ – ΕΑΑΑ) σχετικά με την συντελούμενη αδικία σε μια αρκετά μεγάλη κατηγορία Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ηλικίας μικρότερης των 55 ετών που για οικογενειακούς, προσωπικούς... ή οικονομικούς λόγους πέρασαν στην αποστρατεία με πρωτοβουλία τους.
2. Η αποστρατεία των υπόψη μελών μας έγινε κοινή συναινέσει, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις αντίστοιχα ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, αφού εκπλήρωσαν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και έχοντας ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του ΝΔ 1400/1973 (άρθρο 34, παρ. 4) και του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (ΠΔ 169/2007). Δηλαδή  με αίτηση αποστρατείας από το στέλεχος των ΕΔ και στη συνέχεια την, σε καιρό ειρήνης, αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Υπόψη ότι όλοι οι νόμοι προϋπήρχαν και δεν ψηφίσθηκε κανένας ειδικός νόμος του τύπου της εθελουσίας εξόδου, σύμφωνα δε με αυτούς το στέλεχος των ΕΔ με την αποστρατεία του τίθεται στην εφεδρεία.
3. Η εκ των υστέρων επιλεκτική εφαρμογή περικοπών στη σύνταξή τους με κριτήρια την ηλικία και τον τρόπο αποστρατείας είναι καταφανώς άδικη δεδομένου ότι είναι μονομερής ενώ οι δυσμενείς αυτές συνέπειες συναρτώνται με ασκηθέν, σε προγενέστερο χρόνο, νόμιμο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έτσι ώστε να προκύπτει προδήλως πλάνη περί της κατάστασης που περιήλθαν μετά τη συνταξιοδότηση τους.
4. Η με πρωτοβουλία τους αποστρατεία  πέραν της απώλειας βαθμού ή βαθμών είχε και σαφέστατο οικονομικό αντίκτυπο, αφού τους καταλογίστηκε μικρότερη σύνταξη, μικρότερο εφάπαξ και πολύ μικρότερο μέρισμα, έναντι των συναδέλφων τους που αποστρατεύονται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και μάλιστα πολλές φορές σε μικρότερη ηλικία από αυτούς.
 5. Η καταβολή του συγκεκριμένου ποσού σύνταξης, καθορίστηκε με βάση τον Κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων όπως ίσχυε κάθε φορά και  εξακολουθεί να ισχύει, ενώ με βάση τον κώδικα αυτόν και άλλες νομοθετικές διατάξεις κατέβαλαν τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις τους  με ανάλογες κρατήσεις στις εκάστοτε τρέχουσες αποδοχές και  με τις οποίες υπολογίστηκε το αρχικό ύψος της σύνταξης τους. Δηλαδή πλήρωσαν στο ακέραιο κάθε ευρώ της σύνταξης.
6. Έχει υπολογισθεί ότι η υπερωριακή απασχόληση όλων των βαθμίδων των στελεχών των ΕΔ - χωρίς ποτέ αυτή να αμειφθεί ως τοιαύτη- αθροιζόμενη ωρομετρικά αντιστοιχεί σε 10 χρόνια περίπου εργασίας με την συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας μη λογιζομένων των ωρών συμμετοχής στις διάφορες ασκήσεις.
7. Μετά από τα παραπάνω προδήλως καταδεικνύεται ότι με το σχέδιο νόμου  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο …….δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» ( Άρθρο 1, παρ.10)  συντελείται μεγάλη αδικία σε  βάρος ικανού αριθμού μελών μας ηλικίας μικρότερης των 55 ετών που για οικογενειακούς, προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους πέρασαν στην αποστρατεία με πρωτοβουλία τους.
    8. Για την άρση αυτής της αδικίας, παρακαλούμε όπως συνδράμετε με την ενεργό συμμετοχή σας στην προώθηση και ψήφιση της  προτεινόμενης τροποποίησης
Άρθρο 1, παρ. 10 γ
«……..Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περ. α , εξαιρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους σύμφωνα με ΝΔ 1400/73, άρθρο 34, παρ.4»
Τα  Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ Ε.Α
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΘΕΩΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΜΗΝΑΓΟΣ Ε.Α.
ΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΜΗΝΑΓΟΣ Ε.Α.
ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΜΗΝΑΓΟΣ Ε.Α.
ΖΑΓΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΜΗΝΑΓΟΣ Ε.Α.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΜΗΝΑΓΟΣ Ε.Α.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1 σχόλια:

Μπράβο στους συναδέλφους από την Πάτρα. "Εν τη Ενώσει η Ισχύς"