ΑΝΤΕΞΑΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ MARFIN


Άντεξαν οι τράπεζες Κύπρου και Marfin στα stress tests που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σε 70 ευρωπαϊκές τράπεζες, για να "μετρήσει" τις αντοχές τους απέναντι σε απομείωση κρατικού χρέους (χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων). Η Τράπεζα Κύπρου είναι σε...
θέση να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου ύψους 585 εκατ. ευρώ, που προέκυψαν από την άσκηση, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Ηλιάδης, σημειώνοντας πως η τράπεζα διατηρεί υψηλή ρευστότητα, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 86% (από τους υψηλότερους της Ευρώπης) και πολύ ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.

Περιθώριο
Το συνολικό αναγκαίο κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας είναι 1,472 δισ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους 887 εκατ. ευρώ, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη βασικών κεφαλαίων, είναι συμβατά με τη Βασιλεία III και έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν πιθανές ζημιές.
Η τράπεζα είναι σε θέση να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου ύψους 585 εκατ. ευρώ μέσω της ενίσχυσης κεφαλαίων από κέρδη των 12 μηνών μέχρι τον Ιούνιο του 2012 καθώς και άλλων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τη Marfin Popular Bank, για την οποία η άσκηση έδειξε πρόσθετες ανάγκες κεφαλαίου ύψους 2,11 δισ. ευρώ. Ποσό 738 εκατ. ευρώ θα προέλθει από την ανταλλαγή αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου, ποσό 660 εκατ. ευρώ από την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού (τα 65 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εκδοθεί) και από σειρά άλλων ενεργειών που θα ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας με ποσό άνω των 2 δισ. ευρώ.