ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

  • Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα πρέπει να υποβληθούν την μέχρι 30 Μαρτίου 2012 στα γραφεία της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρω γιατί μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνου δεκτά.
  • Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν αναγράφονται στην ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
  • Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν μέχρι και την 19η Σεπτεμβρίου 2012, αφορούν τα προϊόντα του προγράμματος του έτους 2011 και δεν θα ληφθούν υπόψη για το πρόγραμμα του 2012.
Με βάση την υπ’ αριθ.22830/2011 Κ.Υ.Α. για να ενταχθούν στο πρόγραμμα των προϊόντων του έτους 2012 οι πολύτεκνες οικογένειες – μέλη της Ενώσεώς μας θα πρέπει το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12000 ευρώ που προσαυξάνεται: κατά 30% για τη σύζυγο, κατά 30% για το πρώτο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, κατά 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
Το εισόδημα αυτό αυξάνεται περαιτέρω κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε σχετικό πίνακα:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ή ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ1ο ΠΑΙΔΙ2ο ΠΑΙΔΙ3ο ΠΑΙΔΙ4ο ΠΑΙΔΙ5ο ΠΑΙΔΙ6ο ΠΑΙΔΙ7ο ΠΑΙΔΙ8ο ΠΑΙΔΙΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΙΑΤΑ ή ΔΥΣΙΑΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑΧΩΡΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
12,000.00 €30%30%30%40%40%40%40%40%40%50%40%
3,600 €3,600 €3,600 €4,800 €4,800 €4,800 €4,800 €4,800 €4,800 €6,000 €4,800 €
15,600 €19,200 €22,800 €27,600 €32,400 €37,200 €42,000 €46,800 €51,600 €